NASA NEWS


-----------------------------------------------------------------
 NASAは明日重大な発表を行う


 NASAは明日の正午(日本時間で17日午前2時)にNASA本部の会場で行わ
れる記者会見で重大な発表を行います。出席者にはNASAの局長ダニエルゴール
ディン氏も含まれます。
 会見の模様はNASA-TVで質問とNASAセンターに出席しているレポーター用の
回答の二つの方式で放送されます。

today@nasa.gov

-----------------------------------------------------------------
   | Return to Main Page |